( )

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIE
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. TOEPASSING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.

3. VERGOEDING & BETALING VAN AANBOD
3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.1 bedoelde
      termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
3.3 Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer
      werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch
      niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren
      fotografie etc, zal fotograaf dit doorberekenen aan de Wederpartij.
3.4 Reiskosten zijn niet inbegrepen bij de vaste prijs.
3.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de
      nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
      daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van
      voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
3.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
      toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan. 
3.7 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
      nieuwe informatie komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3.8 Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan
      door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de
      grondstoffen.

4. KLACHTEN
Klachten inzake het geleverde werk dienen in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

5. DE FOTOSHOOT
5.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet
     uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
      voor rekening van de Wederpartij.
5.3 In geval van zeer slechte weersvoorspelling mag de fotoshoot worden verplaatst door fotograaf. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Is de fotograaf al op locatie als de shoot toch wordt afgezegd vanwege het weer, zullen alleen de reiskosten berekend worden aan de Wederpartij.
5.4 Afzeggen met een anderen redenen kan tot 48 uur voor de fotoshoot kosteloos. Hierna wordt 50% van de totale kosten van de opdracht in rekening gebracht voor Wederpartij. 
5.5 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waar in fotograaf gebruikelijk werkt.
5.6 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij
     een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeld materiaal, waarop de Wederpartij geen invloed heeft.

6. AUTEURSRECHT & LICENTIES
6.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
6.2 Toestemming voor commercieel gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
6.3 De Wederpartij dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij
      het publicatie op sociale media kanalen en elders op internet.
6.4 Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Hieronder valt onder andere bijsnijden, omzetten naar zwart-wit, kleureffecten
      toepassen, Instagram filters of het logo verwijderen.
6.5 Bij inbreuk op auteursrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van
      tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

7. DE FOTO'S
7.1 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden.
7.2 De Wederpartij mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen, uitdelen of publiceren voor eigen gebruik. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor jezelf, familie en vrienden is toegestaan. Een foto doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan, zoals vermeld in 6.2.
7.3 De fotograaf levert nooit onbewerkt, RAW materiaal.
7.4 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
8.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
8.4 De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.